<ja.komp>

Firefox

Y U no validate

Pot, trąd

Jabber vs GaduGadu |

Ustrojstwa

repozytoria różne, własne | iptables hashlimit | C++ | Sitemonitor | nntp-notify |

HCI

Praca magisterska | Seminarium (art. + prezentacja) | PlasticPage | PagePortal |

Site Monitor


polski

Ogólnie

Zestaw skryptów służący do prostego monitorowania zmian na stronach WWW oraz zawartości serwerów FTP. Skrypty napisane są w Bashu.

Możliwości

Monitoring stron lub czegokolwiek innego, co potrafi odczytać wget - przede wszystkim po protokole HTTP i HTTPS. Specjalnie są traktowane adresy, do których dostęp uzyskiwany jest protokołem FTP - porównywane są sumy listingów katalogów. Oprócz tego rozpoznawane są adresy zawierające pseudo-protokoły: ftp+grep: oraz ftp+igrep. Pozawalają one na porównywanie sum z fragmentów, które pasują do wyrażenia regularnego określanego dodatkowo w adresie.

Przykładowe linki

Przykładowa zawartość pliku z linkami:
ftp+grep://ftp.icm.edu.pl/pub/mozilla/firefox/releases/3\.0\.10
ftp+igrep://ftp.icm.edu.pl/pub/mozilla/FiReFoX
ftp://ftp.icm.edu.pl/pub/mozilla/thunderbird/releases/
http://wodny.org/
https://poczta.onet.pl/

Pierwsza linijka sprawdza, czy w katalogu releases jest jakiś plik/katalog pasujący do wyrażenia regularnego "3\.0\.10". Należy zauważyć, że używane jest tu narzędzie grep i należy stosować zasady zapisu wyrażeń zgodne z tym narzędziem.

Druga linijka w katalogu mozilla każe szukać elementów pasujących do wzorca "firefox" bez brania pod uwagę wielkości liter.

Trzecia linijka wylicza sumę z listingu katalogu.

Czwarta i piąta linijka wyliczają sumę z zawartości strony.

Format linków
wyrażenie regularne z zachowaniem wielkości liter: ftp+grep://<serwer+katalog>/<wyrażenie regularne>
wyrażenie regularne bez zachowana wielkości liter: ftp+igrep://<serwer+katalog>/<wyrażenie regularne>
suma z listingu katalogu: ftp://<serwer+katalog>
suma z treści strony: http://<adres>
suma z treści strony: https://<adres>

Przykład użycia
 1. Generowanie aktualnych sum z jednoczesnym podglądem dzięki tee:
  $ ./genhashes.sh data/links | tee data/links_and_sums
  wynik:
  LINK: ftp+grep://ftp.icm.edu.pl/pub/mozilla/firefox/releases/3.0.11
  RETURNED : 0
  LINK: ftp+igrep://ftp.icm.edu.pl/pub/mozilla/FiReFoX
  ftp+grep://ftp.icm.edu.pl/pub/mozilla/firefox/releases/3.0.11
  d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
  RETURNED : 0
  LINK: ftp://ftp.icm.edu.pl/pub/mozilla/thunderbird/releases/
  ftp+igrep://ftp.icm.edu.pl/pub/mozilla/FiReFoX
  38144139eb6ab85bb6e881ba8e4bbb9b
  RETURNED : 0
  LINK: http://wodny.org/
  ftp://ftp.icm.edu.pl/pub/mozilla/thunderbird/releases/
  87246f27c4264a1436bd75290e137060
  RETURNED : 0
  LINK: https://poczta.onet.pl/
  http://wodny.org/
  490c28b8e77c8b22bfde03277012bbe1
  RETURNED : 0
  https://poczta.onet.pl/
  6b50a51b41b25ce851aa24ae336777c0

  Linki wraz sumami znalazły się w pliku data/links_and_sums, w kosoli pojawiło się też parę dodatkowych informacji. Widać, że wszystkie połączenia się udały (RETURNED : 0) oraz np. nie udało się znaleźć nic pasującego do wzorca 3.0.11 w katalogu releases (suma MD5 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e tożsama z sumą pustego wejścia - $ echo -n | md5sum).
 2. Uruchomienie monitoringu:
  Można odpalić po prostu w konsoli:
  $ ./monitor.sh data/links_and_sums,
  ale jeśli włączone jest powiadomieniem mailem o zmianach, dużo zabawniej jest odpalić program z użyciem narzędzia screen na jakimś serwerze i pozostawić go samemu sobie:
  $ screen ./monitor.sh data/links_and_sums.
Uwagi końcowe

By włączyć:
powiadamianie mailem - należy w pliku monitor.sh ustawić zmienną MAILNOTIFY na 1.
szyfrowanie powiadomienia - w pliku monitor.sh ustawić zmienną MAILENCRYPT na 1.

Do wysłania maila używany jest program mutt. Raport jest doklejany do listu jako załącznik. Dane służące do tworzenia maila, w tym nagłówki z adresem nadawcy i odbiorcy, znajdują się w pliku data/message.

Przed pierwszym uruchomieniem należy wejść do pliku monitor.sh i ustawić wg potrzeb zmienne:

oraz ustawić stosowne adresy nadawcy i odbiorcy w pliku data/message (jeśli MAILNOTIFY == 1).

Download

Repozytorium SVN
Archiwum tar.gz


English

Summary

A set of simple scripts used for WWW and FTP sites monitoring. They are written in Bash.

Features

Observation of sites or any other thing that wget can download - primarily HTTP and HTTPS. Access to FTP proceeds in a special way - directory listings are compared. There are also some pseudo-protocols supported by these scripts: ftp+grep: and ftp+igrep. They allow you to compare sums of fragments matched by a regular expression appended to the address past the last slash.

Examples

Example of a file with a list of links:
ftp+grep://ftp.icm.edu.pl/pub/mozilla/firefox/releases/3\.0\.10
ftp+igrep://ftp.icm.edu.pl/pub/mozilla/FiReFoX
ftp://ftp.icm.edu.pl/pub/mozilla/thunderbird/releases/
http://wodny.org/
https://poczta.onet.pl/

The first line checks if there is a file/directory matched by the "3\.0\.10" regular expresion inside the releases directory. grep is used for matching so please use the format of regexps of that tool.

The second line checks if there is anything matched by "firefox" regexp in the mozilla directory without considering character case.

The third line calculates the sum of the directory listing.

Links format
regular expression (case must match): ftp+grep://<server+directory>/<regexp>
regular expression (ignore case): ftp+igrep://<server+directory>/<regexp>
sum of the directory listing: ftp://<server+directory>
site content's sum: http://<address>
site content's sum: https://<address>

How to use
 1. Generating original sums with debug via tee:
  $ ./genhashes.sh data/links | tee data/links_and_sums
  result:
  LINK: ftp+grep://ftp.icm.edu.pl/pub/mozilla/firefox/releases/3.0.11
  RETURNED : 0
  LINK: ftp+igrep://ftp.icm.edu.pl/pub/mozilla/FiReFoX
  ftp+grep://ftp.icm.edu.pl/pub/mozilla/firefox/releases/3.0.11
  d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
  RETURNED : 0
  LINK: ftp://ftp.icm.edu.pl/pub/mozilla/thunderbird/releases/
  ftp+igrep://ftp.icm.edu.pl/pub/mozilla/FiReFoX
  38144139eb6ab85bb6e881ba8e4bbb9b
  RETURNED : 0
  LINK: http://wodny.org/
  ftp://ftp.icm.edu.pl/pub/mozilla/thunderbird/releases/
  87246f27c4264a1436bd75290e137060
  RETURNED : 0
  LINK: https://poczta.onet.pl/
  http://wodny.org/
  490c28b8e77c8b22bfde03277012bbe1
  RETURNED : 0
  https://poczta.onet.pl/
  6b50a51b41b25ce851aa24ae336777c0

  Links with sums are now in data/links_and_sums, there is some additional information on the console. All the connections completed successfully (RETURNED : 0) and the 3.0.11 regexp didn't match anything inside the releases directory (MD5 sum d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e of an empty input - $ echo -n | md5sum).
 2. Observation:
  You can just run it on the cosole:
  $ ./monitor.sh data/links_and_sums,
  If mail notification is enabled it's a much better idea to use the screen tool:
  $ screen ./monitor.sh data/links_and_sums.
Final notice

To enable:
mail notification - inside the monitor.sh file set the MAILNOTIFY variable to 1.
notification encryption - inside the monitor.sh file set the MAILENCRYPT variable to 1.

mutt is used as a tool to send mails. The report is sent as an attachment. Data used for generating mail including From and To headers are stored in the data/message file.

Before the first run, please edit the monitor.sh file and set variables' values:

 • MAILNOTIFY
 • MAILENCRYPT
 • GNUPGHOME (if MAILENCRYPT == 1)
 • KEYID (if MAILENCRYPT == 1)
and set sender and recipient addresses in the data/message file (if MAILNOTIFY == 1).

Download

SVN repository
tar.gz archive